Vedtekter Brevik MC

Vedtekter for Brevik MC-klubb

Revidert  08.02.2013

 • 1. Formål

Klubben er selveiende og frittstående med kun personlige medlemmer.

Klubbens mål er å skape et motorsykkelmiljø hvor ansvar og trafikksikkerhet kommer i høysetet.

 • 2. Medlemmer

Medlemmene forplikter seg til å overholde klubbens vedtekter og regelverk. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 • 3. Kontingent

Kontingent fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent etter fastsatt dato, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben.

Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før kontingent er betalt.

 • 4. Styret

Klubben ledes av et styre som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 • Iverksette vedtak og bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til enhver tid gjeldende instruks og bestemmelser.
 • Representere klubben utad.

Ansvarsfordelingen i styret:

 • Leder har den daglige ledelsen og ansvaret for drift av, og det overordnede økonomiansvaret i klubben.
 • Nestleder er lederens stedfortreder.
 • Kassereren har det praktiske ansvaret for klubbens økonomi.

Styret kan fatte vedtak når minst 1/3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslag.

Styret i klubben står fritt til å sette sammen ulike arbeidsutvalg blant sine medlemmer, og fastsette eventuelle fullmakter for disse.

Styret er vedtaksført når et 2/3 flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.

Styrets sammensetning:               

Funksjon:                                 Velges for:

Leder                                             2år*

Nestleder                                      2år

Kasserer                                       2år

Sekretær                                       2år*

2 styremedlemmer                        2år*

*Leder, sekretær og 1 styremedlem velges likt (altså med 1 års differanse fra de 3 øvrige) slik at det oppnås en god kontinuitet i styret.

I tillegg velges:

Funksjon:                                 Velges for:

2          Varamedlemmer til styret               1år

1          Materialforvalter                               1år

2          pers. for valg komité                       1år

4          pers. for tur/fest – komité                1år      (fortrinnsvis 2 gutter + 2 jenter)

Finanskomité

Finanskomiteen skal bestå av 4 personer, fortrinnsvis med erfaring fra styreverv.

Medlemmene velges for 2 år, og de bør velges 2 og 2 for å sikre kontinuitet i komiteen.

Komiteens oppgave er å bistå med revisjon av regnskap og økonomi før årsmøtet. Komiteen skal være et rådgivende organ for styret i forhold til klubbens fremtidige økonomiske planer og investeringer.

 

 • 5. Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Det er medlemmene i klubben som bestemmer hvordan de vil avholde sitt årsmøte. Årsmøtet kan sammensettes som et medlemsmøte. Årsmøtet velger styret og behandler andre årsmøtesaker.

Ordinært årsmøte skal holdes senest i mnd skifte jan/ feb. Årsmøte skal kunngjøres til medlemmene med minst 20 dagers varsel.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 14 dager før årsmøte avholdes. Dagsorden skal gå frem av innkallingen. Andre saker enn de som er ført opp på dagsorden skal heller ikke behandles på årsmøtet. Årsmøtet skal behandle bl.a. årsberetning, regnskap, ansvarsfrihet for styret, budsjett, handlingsplan og innkomne forslag. Årsmøte skal også foreta valg av medlemmer til styret i klubben.

Årsmøtet avgjør selv hvilke funksjoner som skal velges ved særskilt valg og antall styremedlemmer og vara medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når 50 % av styret, eller minst 50 % av medlemmene forlanger det. På ekstraordinært årsmøte skal kun saker som har vært foranledningen til innkallingen behandles. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 10 dagers varsel, og styret har ansvar for å påse at alle klubbens medlemmer får innkalling.

Medlemsmøte:
Medlemsmøtet er klubbens høyeste myndighet i årsmøteperioden. Medlemsmøte holdes så ofte styret gjør vedtak om det, minimum 2 ganger pr. år, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.
Saker som ønskes formelt behandlet i medlemsmøtet skal sendes til styret.

Årsmøtet er åpent for alle klubbens medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Årsmøtet skal:

 1. Behandle klubbens årsmelding.
 2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 3. Behandle ansvarsfrihet for styret
 4. Behandle innkomne forslag.
 5. Fastsette kontingent.
 6. Vedta klubbens budsjett.
 7. Velge styre.

 

 • 6. Straffer og straffebelagte handlinger.

1          Straff etter disse bestemmelser kan ilegges dersom medlemmer gjør seg skyldig i følgende forhold:

2          Bryter lover, vedtak, sikkerhetsforskrifter eller bestemmelser, eller unnlater å etterkomme pålegg fra styret.

3          Begår økonomiske misligheter, utøver rettstridig vold eller på annen måte opptrer uredelig eller uhøvisk.

4          Misbruker rusmidler eller på annen måte opptrer slik at det kan skade klubbens anseelse.

5          Misbruk av klubbmerket.

De straffer som kan idømmes er følgende:

1          Irettesettelse muntlig eller skriftlig.

2          Tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte verv.

3          Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon)

 • 7. Oppløsning

Brevik MC kan bare oppløses etter beslutning på årsmøtet eller i plenumsmøte som er særskilt innkalt med utelukkende dette formål for øye, og under den forutsetning at minst ¾ av fremmøtte medlemmer gir forslag om oppløsning sin tilslutning.

I tilfelle oppløsning skal Brevik MC sine midler tilfalle Norsk Luftambulanse.